Odpowiedzialność

Ta strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością. Mimo to nie może być przejęta odpowiedzialność za błędy i dokładność zawartych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody, które powstają pośrednio i bezpośrednio w wyniku korzystania z tej strony jest wykluczona, o ile nie spowodowane zostały rozmyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeśli na tej stronie internetowej jest odnośnik do stron internetowych, którymi zajmują się firmy trzecie, Aebi Schmidt Holding AG nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych produktów, które w pojedynczych przypadkach (np. z powodu zmian produkcyjnych) mogą być niedostępne. Dlatego też wymagane parametry urządzenia w poszczególnych przypadkach należy  uzgadniać przy zakupie.